Trwa ładowanie...
bEUqDiHV
Notowania
SEVENET: strona spółki
20.10.2021, 11:44

SEV Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii G i serii H na rynku New Connect po asymilacji tych akcji

Zarząd Spółki Sevenet S.A._Emitent_, z siedzibą w Gdańsku, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 października 2021 roku powziął następującą informację:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 19 października 2021 roku na podstawie uchwały nr 1055/2021 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect akcji zwykłych na okaziciela serii G i serii H spółki SEVENET S.A. Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanowił: 1) określić dzień 25 października 2021 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki SEVENET S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLSVNET00076”: a) 1.079.998 (jeden milion siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji serii G, b) 83.333 (osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje serii H - pod warunkiem dokonania w dniu 25 października 2021 r. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki notowanymi w alternatywnym systemie obrotu, oznaczonymi kodem „PLSVNET00019”; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „SEVENET” i oznaczeniem „SEV”.

Inne komunikaty

bEUqDiID