Trwa ładowanie...
bFfDKKFx
Notowania
NWAI: strona spółki
27.10.2021, 22:19

NWA Objęcie akcji zwykłych na okaziciela serii G NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie w wyniku rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w zamian za warranty subskrypcyjne serii A NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty”) zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie Programu Motywacyjnego w NWAI Dom Maklerski S.A.” uchwalonego przez Rade Nadzorczą Spółki Uchwałą nr 14 w sprawie przyjęcia „Regulaminu Programu Motywacyjnego w NWAI Dom Maklerski S.A.” przyjętego przez ww. organ, na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia zwartego w Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 stycznia 2020 roku spółki pod firmą: NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego, w dniu 27 października 2021 r., zawarciem umowy objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki („Akcje”) oraz rejestracją Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym w KDPW, a następnie na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w § 6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, nastąpiło skuteczne objęcie Akcji poprzez zapisanie na rachunku papierów wartościowych uprawnionego, co zgodnie z art. 451 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.) („KSH”) jest równoznaczne z przyznaniem akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
W związku z powyższym uprawniony z Warrantów w wyniku wykonania z nich praw, objął w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego łącznie 4.370 (słownie: cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt) Akcji po cenie nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 4.370 zł (słownie: cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych). Zgodnie z art. 451 § 2 w zw. art. 452 § 1 KSH, w związku z przyznaniem Akcji, nastąpiło nabycie praw z Akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o sumę równą wartości nominalnej Akcji, tj. o kwotę 4.370 zł (słownie: cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych). Kapitał zakładowy Spółki został zatem podwyższony z kwoty 1.572.422,00 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote) do kwoty 1.576.792,00 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote). Podstawę ustanowienia programu motywacyjnego stanowi: 1. Uchwała nr 5 z dnia 28 stycznia 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, 2. Uchwała nr 6 z dnia 28 stycznia 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany jej statutu. W związku z ustanowionym programem motywacyjnym zostało łącznie przyznanych 83.565 (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć) Warrantów, z czego zamienionych na Akcje zostało 4.370 (słownie: cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt) z nich.

Inne komunikaty

bFfDKKGf