Trwa ładowanie...
bFfDBPph
Notowania
NWAI: strona spółki
18.11.2021, 21:30

NWA Informacja poufna: zawarcie umowy nabycia aktywów służących prowadzeniu działalności maklerskiej polegającej na rejestrowaniu instrumentów finansowych

Zarząd NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego (ESPI) nr 5/2021 z dnia 17 września 2021 roku („Raport”) oraz raportu bieżącego (ESPI) nr 6/2021 z dnia 20 października 2021 roku, informuje, że w wyniku zakończenia z Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Copernicus”) negocjacji w części mającej na celu wstąpienie przez Spółkę w prawa i obowiązki Copernicus z umów o świadczenie usług maklerskich objętych zakresem posiadanego przez Spółkę zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej polegającej na przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych („Zezwolenie”), w dniu 18 listopada 2021 roku Spółka zawarła z Copernicus umowę nabycia wybranych przez Spółkę składników służących Copernicus do świadczenia usług rejestrowania instrumentów finansowych, w szczególności zaś usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy, za cenę odpowiadającą wartości rynkowej tych składników, w wysokości nieistotnej z perspektywy działalności Spółki („Umowa”).
Jak Spółka informowała w Raporcie, planowane zawarcie transakcji z Copernicus, poza umożliwieniem Spółce niezwłocznego rozpoczęcia świadczenia usług depozytariusza funduszy inwestycyjnych zamkniętych (o zakończeniu negocjacji w tym zakresie Spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2021 z dnia 20 października 2021 roku), miało skutkować również wstąpieniem przez Spółkę w prawa i obowiązki Copernicus z umów o świadczenie usług maklerskich objętych zakresem Zezwolenia. Warunki i zasady zawarcia transakcji były jednak uzależnione między innymi od wyników przeprowadzonego przez Spółkę badania due diligence. Zawarcie Umowy kończy proces negocjacji prowadzonych z Copernicus, o których rozpoczęciu Spółka informowała Raportem, w szczególności Spółka nie planuje nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Copernicus ani jakiejkolwiek formy połączenia z tym podmiotem.

Inne komunikaty

bFfDBPpP