Trwa ładowanie...
bFeyetwB
Notowania
SURFLAND: strona spółki
22.11.2021, 13:05

SSK Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

Zarząd VR Factory Games SA z siedzibą w Warszawie (poprzednio: Surfland Systemy Komputerowe SA z siedzibą we Wrocławiu; dalej: Emitent) informuje, iż do Emitenta wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Pana Sławomira Matul, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zwiększeniu udziału powyżej progu 33 1/3% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
Treść zawiadomienia: „Ja, niżej podpisany Sławomir Matul, jako akcjonariusz VR Factory Games S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zmianami), zawiadamiam o zwiększeniu udziału powyżej 33 1/3% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu VR Factory Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent). 1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie Zmiana posiadanego udziału została spowodowana przydzieleniem mi w dniu 18 listopada 2021 roku 15 450 928 akcji Emitenta serii L, wyemitowanych w związku z połączeniem Emitenta jako spółki przejmującej, ze spółką VR Factory Games sp. z o.o. jako spółką przejmowaną oraz zarejestrowaniem w dniu 17 listopada 2021 roku w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 27.920.000 zł poprzez emisję 27.920.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł każda (dalej: Połączenie). 2. Informacja o liczbie Akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych Akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów. Przed rejestracją Połączenia nie posiadałem akcji Emitenta. 3. Informacja o liczbie aktualnie posiadanych Akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych Akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów. Po Rejestracji Połączenia posiadam bezpośrednio 15 450 928 akcji Emitenta, stanowiących 47,04% w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do wykonywania z nich 15 450 928 głosów, co stanowi 47,04% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 4. Informacja o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki Nie dotyczy. 5. Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie Nie dotyczy. 6. Informacja o liczbie głosów z Akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie Akcji Nie dotyczy. 7. Informacja o liczbie głosów z Akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych Nie dotyczy. 8. Informacja o łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów. Jestem uprawniony do wykonywania 15 450 928 głosów, które stanowią 47,04% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.”

Inne komunikaty

bFeyetxj