Trwa ładowanie...
bFfhWtRx
Notowania

MIR Zawarcie przez Spółkę porozumienia w sprawie rozwiązania umowy inwestycyjnej, umowy pożyczki i umowy zastawu rejestrowego z Członkiem Zarządu Spółki

Zarząd Miraculum S.A. (,,Spółka”) informuje, że w dniu 22 listopada 2021 roku Spółka zawarła ze Sławomirem Ziemskim, Członkiem Zarządu Spółki:
1. Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy inwestycyjnej z dnia 25 czerwca 2021 roku (,,Porozumienie”), 2. Umowę pożyczki, 3. Umowę zastawu rejestrowego. Ad.1 Na mocy Porozumienia, jego Strony, ze skutkiem na dzień 22 listopada 2021 roku, rozwiązały łączącą je Umowę Inwestycyjną z dnia 25 czerwca 2021 roku. Spółka informowała o zawarciu Umowy Inwestycyjnej w raporcie bieżącym Nr 54/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku. W Porozumieniu Strony postanowiły rozliczyć roszczenia wynikające z należności głównej z Umowy Inwestycyjnej w ten sposób, iż łączna kwota w wysokości 100.000,00 (stu tysięcy 00/100) złotych została zaliczona na poczet wierzytelności Spółki o zapłatę kwoty pożyczki wynikającej z umowy, która została zawarta w dniu rozwiązania Porozumienia tj. w dniu 22 listopada 2021 roku. Kwota w wysokości 197,26 (sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 26/100) złotych tytułem odsetek należnych na podstawie Umowy Inwestycyjnej zostanie zapłacona przez Spółkę do dnia 25 listopada 2021 roku. Zawarcie Porozumienia jest motywowane decyzją Pożyczkodawcy o odstąpieniu od zamiaru objęcia obligacji, o których mowa w Umowie Inwestycyjnej, na co Spółka wyraziła zgodę oraz wolą Stron skonwertowania zadłużenia Spółki wobec Pożyczkodawcy z tytułu Umowy Inwestycyjnej poprzez zawarcie umowy pożyczki i zaliczenie kwoty wpłaconej tytułem rozwiązanej Umowy Inwestycyjnej na poczet wierzytelności Spółki o wpłatę kwoty pożyczki. Ad. 2 Na mocy Umowy pożyczki Sławomir Ziemski, Członek Zarządu Spółki (Pożyczkodawca), zobowiązał się udzielić Spółce do dnia 31 marca 2022 roku pożyczki na kwotę 300.000,00 (trzystu tysięcy 00/100) złotych. Na poczet wyżej wskazanej kwoty pożyczki Strony zaliczyły kwotę w wysokości 100.000,00 (stu tysięcy 00/100) złotych wpłaconą przez Pożyczkodawcę do Spółki tytułem Umowy Inwestycyjnej (która to umowa została rozwiązana przez jej strony w dniu 22 listopada 2021 roku). Pożyczka jest oprocentowana WIBOR 1 M + 1 punkt procentowy (1%) rocznie. Zwrot udzielonej pożyczki wraz z odsetkami nastąpi do dnia 31 marca 2023 roku. Wierzytelności wynikające z Umowy pożyczki zostaną zabezpieczone zastawem rejestrowym na prawach do znaku towarowego „Wars”. Ad. 3 W wykonaniu wyżej wskazanego zobowiązania do zabezpieczenia wierzytelności, w dniu 22 listopada 2021 roku Spółka i Sławomir Ziemski zawarli umowę zastawu rejestrowego. Najwyższa suma zabezpieczenia wynikająca z zawartej umowy zastawu rejestrowego w związku z Umową pożyczki z dnia 22 listopada 2021 roku wynosi 380.000,00 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych. Przedmiotem zabezpieczenia jest grupa przysługujących zastawcy praw ochronnych do znaków towarowych „WARS”. Celem Umowy pożyczki jest zapewnienie finansowania rozwoju Spółki w związku ze wzrostem skali prowadzonej przez nią działalności, a także rozliczenie zadłużenia Spółki wobec Pożyczkodawcy z tytułu dokonanej wpłaty kwoty w wysokości 100.000,00 (sto tysięcy 00/100) złotych na podstawie Umowy Inwestycyjnej z dnia 25 czerwca 2021 roku (z uwagi na jej rozwiązanie w dniu 22 listopada 2021 roku z powodu odstąpienia przez Pożyczkodawcę od zamiaru objęcia obligacji, na co Pożyczkobiorca wyraził zgodę). Pozostałe postanowienia Porozumienia, Umowy pożyczki ani Umowy zastawu rejestrowego nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Wyżej wskazane nie zawierają kar umownych, nie zostały zawarte z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Inne komunikaty

bFfhWtSf