Trwa ładowanie...
bFfHXhGt
Notowania

ZUK SA-Q 3/2021: formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową


Działając zgodnie z § 15 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...], Zarząd Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. [„Spółka”, "Emitent"] informuje, że w związku z przeprowadzoną przez Spółkę wewnętrzną analizą przesłanek oraz wymogów wynikających z przepisów rachunkowych dla księgowego ujęcia projektu „Biostrateg” w sprawozdaniach finansowych Emitenta oraz w związku z otrzymanym w dniu wczorajszym raportem biegłego rewidenta z przeglądu skorygowanego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego, Spółka niniejszym informuje o skorygowaniu w raportach okresowych opublikowanych w bieżącym roku obrotowym dotychczasowego ujęcia ww. projektu „Biostrateg” w księgach rachunkowych Emitenta.

W raportach okresowych opublikowanych w bieżącym roku obrotowym [raport roczny za 2020 r, raporty kwartalne za I i III kwartał 2021 r. oraz raport za I półrocze 2021 r.] skorygowano wartości niematerialne i prawne, aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego, rozliczenia międzyokresowe kosztów, pozostałe przychody operacyjne z tytułu rozliczenia dotacji i aktualizacji wartości aktywów niefinansowych, wartość odpisów amortyzacyjnych. Korekta danych finansowych polegała na odniesieniu kosztów prac rozwojowych w postaci nakładów na projekt „Biostrateg” w ciężar wyniku finansowego roku w którym te prace zostały zakończone [rok 2019]. Dokonana korekta zostanie opisana w pkt 2.10 Dodatkowych informacji i objaśnień do skorygowanego sprawozdania półrocznego za I półrocze 2021 rok, które podobnie jak raporty okresowe za I i III kwartał 2021 r. zostaną przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w trybie właściwym dla przekazywania raportów okresowych.

W pozostałym zakresie informacje zaprezentowane w ww. raportach okresowych pozostają bez zmian.

Załączniki

Inne komunikaty

bFfHXhHb