Trwa ładowanie...
bFfjtIbV
Notowania

TAR Powołanie Członka Zarządu

Zarząd Spółki Tarczyński S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 368 § 4 k.s.h i § 16 ust. 2 Statutu Spółki powołała z dniem 29 listopada 2021 r. Pana Krzysztofa Cetnara do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.
Poniżej Emitent przekazuje informacje nt. wykształcenia, doświadczenia oraz przebiegu kariery zawodowej Pana Krzysztofa Cetnara. Pan Krzysztof Cetnar posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskując tytuł magistra fizyki, studia podyplomowe z zakresu „Zarządzanie wartością Firmy” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia Master of Business Administration prowadzone przez Uniwersytet Ekonomiczny Kraków i University of Teesside. Posiada licencje Maklera i Doradcy Inwestycyjnego. Przebieg pracy zawodowej Pana Krzysztofa Cetnara: - w latach 2018 – 2021 w Hollywood S.A. z siedzibą w Warszawie jako Członek Zarządu pełniący funkcję dyrektora ekonomiczno-finansowego Grupy, - w latach 2014 – 2016 w Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie jako Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, - w latach 2008 – 2014 w Sport Medica S.A. z siedzibą w Warszawie jako Prezes Zarządu, - w latach 2002 - 2008 w Commercial Union PTE ( obecnie AVIVA PTE ) jako Członek Zarządu dyrektor finansowy, a od 2006 roku dyrektor ds. operacyjnych i systemów biznesowych, - w latach 1999 – 2002 w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A jako Członek, a następnie Wiceprezes Zarządu dyrektor ds. planowania i nadzoru właścicielskiego, a następnie dyrektor ekonomiczno-finansowy, - w latach 1996-1999 w Zakładach Chemicznych Alwernia jako Członek Zarządu - dyrektor finansowy - w latach 1994-1995 w Biurze Maklerskim Certus – jako dyrektor naczelny, - w latach 1991-1993 w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie jako fizyk w Zakładzie Fizyki Cząstek Elementarnych. Pan Krzysztof Cetnar nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Tarczyński S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz.727)

Inne komunikaty

bFfjtIcD