Trwa ładowanie...
Notowania
BUMECH: strona spółki
2.12.2021, 15:50

BMC Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

BUMECH S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż dnia 02.12.2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta odwołało z funkcji członka Rady Nadzorczej Panów Macieja Cejrowskiego i Cezarego Hermanowskiego oraz Panią Dorotę Giżewską, a także powołało w skład tego organu Panie Annę Sutkowską i Kamilę Kliszkę
oraz Panów Jacka Sochę i Jerzego Walczaka. Równocześnie w dniu wczorajszym Spółka otrzymała od Pana Krzysztofa Geritz rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 01.12.2021 roku. Wszyscy powołani członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia, w których informują iż: • nie wykonują działalności poza przedsiębiorstwem BUMECH S.A., która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna; • nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; • nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Poniżej przedstawiamy życiorysy zawodowe ww. osób: Pan Jacek Socha zdobył tytuł magistra na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Międzynarodowy Instytut Wzrostu i Rozwoju Rynku Papierów Wartościowych przy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Od wielu lat jest związany z rynkiem kapitałowym. Od początku był zaangażowany w tworzenie zasad Corporate Governance w Polsce - jest współautorem pierwszych zasad zatwierdzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 2002 roku. Pełnił istotne funkcje w Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO), gdzie w latach 1998-2000 przewodniczył Europejskiemu Komitetowi Regionalnemu. W latach 1996-1998 był wiceprzewodniczącym Komitetu ds. Rynku Wschodzącego, a w latach 1994-2000 członkiem Komitetu Wykonawczego. Pan Jacek Socha jest Członkiem Honorowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Izby Domów Maklerskich, Stowarzyszenia Maklerów Papierów Wartościowych i Doradców Inwestycyjnych, Polskiej Rady Biznesu. Przebieg ścieżki zawodowej Pana Jacka Sochy jest następujący: 2005 – 2020 wiceprezes PwC w Polsce - doradzał wielu polskim przedsiębiorstwom, a także spółkom zagranicznym; 2004-2005 Minister Skarbu Państwa w rządzie Marka Belki - z sukcesem zrealizował szereg transakcji prywatyzacyjnych za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym największe IPO w Polsce – PKO BP; 1991-2004 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd - jako jej przewodniczący w latach 1994-2004 brał udział w procesie tworzenia regulacji polskiego rynku kapitałowego, a także regulacji dostosowujących polskie prawo do regulacji Unii Europejskiej. Uczestniczył również w procesie dopuszczenia wielu spółek notowanych obecnie na GPW; 1990-1991 Ministerstwo Zmian Własnościowych; Biuro Komisji Papierów Wartościowych; 1982-1990 Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Pan Jerzy Marian Walczak uzyskał tytuł magistra inżyniera w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończył też studia podyplomowe w zakresie administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium Menedżerskie Mini MBA. Pan Jerzy Marian Walczak posiada wieloletnie doświadczenie na rynku kapitałowym oraz w zakresie organizacji, zarządzania i nadzoru w jednostkach administracji publicznej. Po zakończeniu pracy naukowej w Polskiej Akademii Nauk, w 1992 r. uzyskał licencję maklera papierów wartościowych o nr 179. Doświadczenie na rynku kapitałowym zdobywał w latach 1992-1997 jako pracownik komórki nadzoru i kontroli w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W latach 1997-2006 r. pełnił funkcję dyrektora generalnego Urzędu KPWiG, gdzie realizował zadania wynikające z zarządzania Urzędem, w tym z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej. Wdrażał i nadzorował w Urzędzie elektroniczny system zarządzania. Do 2007 r. pracował w Komisji Nadzoru Finansowego jako pełnomocnik Przewodniczącego. W latach 2007-2017 pracował na stanowiskach kierowniczych w ministerstwach i urzędach centralnych administracji rządowej, m. in. w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Edukacji Narodowej, Głównym Urzędzie Miar, gdzie zajmował się sprawami związanymi z zachowaniem ciągłości działania jednostek, kontroli i nadzoru, w tym nad jednostkami podległymi. Pani Anna Dagmara Sutkowska posiada bogate doświadczenie w dziedzinie rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej, w tym w nadzorze merytorycznym operacji finansowo-księgowych dużej spółki ze znaczącej grupy kapitałowej w Polsce. Profil działalności spółki obejmuje produkcję, handel, jak i usługi logistyczne. Od kilkunastu lat zajmuje wysokie stanowiska kierownicze, w tym od 2011 roku głównego księgowego. Doświadczenie zawodowe obejmuje osobiste kierowanie realizacją założonych celów finansowych przez duże zespoły wykonawcze, w tym: transformacja finansów; projektowanie, doskonalenie i cyfryzacja procesów biznesowych; usprawnianie systemów informatycznych ERP; transakcje łączenia spółek; procesy zamykania i raportowania okresów sprawozdawczych jednostkowych, jak i skonsolidowanych; efektywne wsparcie decyzji biznesowych. Ponadto odpowiada za sprawny i prawidłowy przebieg procesów kontroli zarządczej i audytów wewnętrznych, jak i za współpracę z audytorami zewnętrznymi. Pani Anna Dagmara Sutkowska jest absolwentką studiów magisterskich na Kierunku Finanse i Bankowość Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła liczne kursy i szkolenia specjalistyczne z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami, w tym zdała blok egzaminów dla biegłych rewidentów. Wiedzę merytoryczną stanowią polskie i międzynarodowe prawo bilansowe i prawo podatkowe, zarządzanie finansami, budżetowanie i planowanie finansowe, zarządzanie projektami oraz wielostopniowa konsolidacja sprawozdań finansowych. Przebieg kariery zawodowej Pani Anny Dagmary Sutkowskiej jest następujący: 2002 – obecnie MERCUS Logistyka sp. z o.o. 2002 ARECO-BUD Sp. z o.o. 1998 – 2001 CUPRUM 2000 S.A. 1997 – 1998 Elektromontaż Wrocław S.A. Pani Anna Dagmara Sutkowska udziela się w działalności charytatywno-opiekuńczej, jest Członkiem Rady Fundacji „Przystań” w Ścinawie. Pani Kamila Kliszka w 2010 roku ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Gospodarka Przestrzenna, a w 2014 roku Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Zarządzanie Marką. Doświadczenie zawodowe Pani Kamili Kliszki przedstawia się następująco: 2021 – nadal Prezes Zarządu KL Financial sp. z o.o., 2019 - nadal Prezes Zarządu G Properties sp. z o.o., 2019 - nadal Członek Rady Nadzorczej No Gravity Games S.A., 2018 – nadal Członek Rady Nadzorczej Berg Holding SA 2016 – nadal Prezes Zarządu G Financial Sp. z o.o., 2016 – 2017 Członek Rady Nadzorczej Bumech SA, 2011 – 2018 Senior Pharmaceutical Sales Representative Pfizer Polska, 2009 - 2010 Przedstawiciel Medyczny GlaxoSmithKline.

Inne komunikaty