Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

OPL Orange Polska podpisał ze związkami zawodowymi Umowę Społeczną na lata 2022-2023, w ramach której z odejść dobrowolnych będzie mogło skorzystać maksymalnie 1400 pracowników.

Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska”) informuje o podpisaniu Umowy Społecznej.
Orange Polska podpisał ze związkami zawodowymi Umowę Społeczną na lata 2022-2023, w ramach której z odejść dobrowolnych będzie mogło skorzystać maksymalnie 1400 pracowników. 7 grudnia 2021 r. Zarząd Orange Polska S.A. (Orange Polska) zakończył negocjacje z Partnerami Społecznymi w zakresie zapisów nowej Umowy Społecznej, która będzie obowiązywać w latach 2022-2023. Równolegle z negocjacjami Umowy Społecznej zakończyły się negocjacje Porozumienia na 2022 rok prowadzone w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Umowa Społeczna na lata 2022-2023 określa m.in. wielkość odejść dobrowolnych na najbliższe 2 lata na poziomie 1400 osób oraz pakiet finansowy dla pracowników odchodzących z Orange Polska w ramach odejść dobrowolnych. Przewiduje także możliwość podwyżek wynagrodzeń zasadniczych (4% w roku 2022 i nie mniej niż 4% w roku 2023), wysokość dodatkowego odszkodowania dla pracowników, którzy osiągną wiek emerytalny w ciągu najbliższych czterech lat, a także określa miejsce i rolę mobilności wewnętrznej przy wsparciu programu alokacyjnego. Pracownikom, z którymi pracodawca zamierza rozwiązać umowę o pracę, stwarza możliwości skorzystania z udziału w programie wsparcia w poszukiwaniu pracy na rynku (outplacement). Zapisy Umowy Społecznej 2022-2023 przewidują działania na rzecz przyjaznego środowiska pracy oraz utrzymanie pakietu opieki medycznej. W ramach wynegocjowanego Porozumienia określono limit odejść pracowników w 2022 roku na poziomie 760, a także zasady odejść dobrowolnych w 2022 r. i wysokości odpraw oraz dodatkowych odszkodowań dla pracowników odchodzących z Orange Polska w 2022 r. Porozumienie określa również zasady i kryteria doboru jakie pracodawca będzie stosował wobec pracowników, którym będzie wypowiadał umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników. Wartość pakietu przypadająca na odchodzącego pracownika będzie zależała od zakładowego stażu pracy wyliczonego zgodnie z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Orange Polska S.A. Zarząd Spółki przeprowadzi odpowiednie analizy i efekt finansowy wynikający z wyżej opisanej umowy zostanie uwzględniony w wynikach czwartego kwartału 2021 r.

Inne komunikaty