Trwa ładowanie...
Notowania
BUDIMEX: strona spółki
4.01.2022, 15:38

BDX „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej” - zaprojektowanie i wybudowanie bariery fizycznej na odcinku nr 1 oraz na odcinku nr 2 Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 04 stycznia 2022 roku została zawarta umowa pomiędzy Budimex S.A. a Komendą Główną Straży Granicznej na „Budowę zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej”, polegającą na zaprojektowaniu i wybudowaniu bariery fizycznej, zwanej dalej: „barierą” na odcinku nr 1 (długość odcinka ok. 54,82km) oraz na odcinku nr 2 (długość odcinka ok. 50,73km) Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.
Informacja, iż nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza została opublikowana w dniu 17.12.2021 r. w raporcie bieżącym nr 88/2021. Wartość umowy dla odcinka nr 1: 167 722 924,39 zł netto Wartość umowy dla odcinka nr 2: 158 525 072,36 zł netto Termin rozpoczęcia kontraktu: po przekazaniu wykonawcy terenu budowy Termin zakończenia robót: do 150 dni od dnia podpisania umowy Okres gwarancji dla głównych robót: 60 miesięcy Okres rękojmi: 5 lat Zaliczka: nie przewidziano Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% wynagrodzenia umownego brutto Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną. Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych. Wartość umowy przekracza próg 167.645 tys. zł netto.

Inne komunikaty