Trwa ładowanie...
Notowania
GPW: strona spółki
13.01.2022, 17:28

GPW Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:
1. Raporty roczne - Raport roczny GPW za 2021 r. i Skonsolidowany raport roczny Grupy GPW za 2021 r. – 17 marca 2022 r. 2. Skonsolidowane raporty kwartalne: − Skonsolidowany raport kwartalny Grupy GPW za I kwartał 2022 roku – 19 maja 2022 r. − Skonsolidowany raport kwartalny Grupy GPW za III kwartał 2022 roku – 9 listopada 2022 r. 3. Skonsolidowany raport półroczny Grupy GPW za I półrocze 2022 roku – 11 sierpnia 2022 r. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikować skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2021 roku oraz za II kwartał 2022 roku. Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne jednostkowe informacje finansowe i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-05-20
GPW Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
37,22
+2,58
2022-05-19
GPW Zgoda Rady Nadzorczej GPW w sprawie nabycia 65,03% udziałów w Armenia Securities Exchange
37,68
-1,22
2022-05-19
GPW Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej warunkowej zgody Zarządu GPW w sprawie nabycia 65,03% udziałów w Armenia Securities Exchange.
37,68
-1,22
2022-05-19
GPW Opinia Rady Nadzorczej GPW dotycząca propozycji Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021
37,68
-1,22
2022-05-19
GPW Propozycja Zarządu Giełdy dotycząca ustalenia terminów dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy z zysku za rok 2021
37,68
-1,27
2022-05-13
GPW Wniosek Zarządu GPW do Rady Giełdy o zaopiniowanie propozycji w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021
36,96
+2,49
2022-04-14
GPW Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 r.
40,00
-0,70
2022-01-13
GPW Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
42,78
-0,23
2021-12-16
GPW Podpisanie porozumienia Term Sheet z Towarową Giełdą Energii S.A., Narodowym Bankiem Węgier i Budapest Stock Exchange, w sprawie planowanego powołania spółki Central Post-trade Solutions (CPS)
40,56
+1,28
2021-12-16
GPW Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie podpisania umowy o poufności i przystąpienia do rozmów dotyczących potencjalnego nawiązania współpracy kapitałowej z podmiotami tworzącymi architekturę węgierskiego rynku kapitałowego i towarowego
40,56
+1,28