Trwa ładowanie...
Notowania

MIR Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wskutek wykonania prawa do zamiany obligacji serii S 1 na akcje serii P Spółki w ramach kapitału warunkowego

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła wiadomość, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20 stycznia 2022 roku dokonał rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców ("KRS") podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wskutek dokonania przez osobę uprawnioną zamiany 1.000.000 obligacji serii S1 na akcje serii P Spółki. O wskazanym objęciu akcji i podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, Spółka informowała w raportach bieżących nr 45/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku, nr 51/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku oraz nr 65/2021 z dnia 12 lipca 2021 roku. Wpis podwyższenia kapitału zakładowego w KRS ma charakter deklaratywny.
Podwyższenie kapitału zakładowego będące przedmiotem ujawnienia w KRS nastąpiło w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2019 roku oraz § 8a Statutu Spółki. Wysokość kapitału zakładowego ujawniona w KRS po podwyższeniu kapitału zakładowego wynosi 41.250.000,00 złotych. Kapitał zakładowy ujawniony w KRS dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,10 (jeden złoty dziesięć groszy) złoty każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji ujawnionych w KRS wynosi 37.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Struktura kapitału ujawniona w KRS po rejestracji podwyższenia kapitału jest następująca: a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1; b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1; c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć́ tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S; d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii U; e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1; f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R2; g) 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii W; h) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T; i) 1.075.554 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1; j) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2; k) 2.500.000 (dwa i pół miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii T3; l) 1.150.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T4. m) 1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J. n) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J1, o) 1.000.000,00 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii P. Jednocześnie Zarząd Spółki wyjaśnia, że powyższy wpis nie ujawnia podwyższenia kapitału zakładowego związanego z ostatnim objęciem przez osobę uprawnioną 500.000 akcji serii P (o czym Spółka informowała w raportach bieżących Spółki nr 106/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku oraz nr 115/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku), wskutek którego aktualny kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.800.000,00 (czterdzieści jeden milionów osiemset tysięcy 00/100) złotych i dzieli się na 38.000.000 (trzydzieści osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1,10 zł (jeden złoty dziesięć groszy) każda akcja. Spółka poinformuje odrębnym raportem o ujawnieniu aktualnego kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Inne komunikaty