Trwa ładowanie...
Notowania

MIR Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii P spółki MIRACULUM SA

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego 106/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku, w którym Spółka informowała o otrzymaniu oświadczenia o zamianie obligacji serii S1 na akcje serii P oraz raportu bieżącego Nr 115/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku, w którym Spółka informowała o otrzymaniu oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), o zawarciu ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P Spółki o wartości nominalnej 1,10 zł każda, informuje, że w dniu 21 stycznia 2021 roku powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 62/2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 500. 000 akcji zwykłych na okaziciela serii P Spółki o wartości nominalnej 1,10 zł każda, oznaczonych przez KDPW kodem „PLKLSTN00124” („Akcje”) („Uchwała”).
Zgodnie z Uchwałą, Akcje są dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW. Akcje zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW z dniem 27 stycznia 2022 roku, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 27 stycznia 2022 roku asymilacji tych akcji z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem „PLKLSTN00017”. Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty