Trwa ładowanie...
Notowania

MIR Oświadczenie KDPW w sprawie asymilacji akcji zwykłych na okaziciela serii P spółki Miraculum S.A. pod kod „PLKLSTN00017”

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 106/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku, raportu bieżącego Nr 115/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku oraz raportu bieżącego Nr 13/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku, informuje, że w dniu 24 stycznia 2022 roku powziął wiadomość o złożeniu przez KDPW Oświadczenia nr 82/2022 w sprawie dokonania z dniem 27 stycznia 2022 roku asymilacji 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P Spółki, oznaczonych przez KDPW kodem „PLKLSTN00124” (Akcje). Zgodnie z wyżej wskazanym oświadczeniem w dniu 27 stycznia 2022 roku Akcje zostaną oznaczone kodem ISIN akcji emisji podstawowej tj. „PLKLSTN00017”.
Tym samym, z dniem dokonania asymilacji zostanie spełniony warunek, o którym mowa w uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 62/2022, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 13/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku. Podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty