Trwa ładowanie...
Notowania
SFINKS: strona spółki
25.01.2022, 13:23

SFS Terminarz publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z dnia 20 kwietnia 2018 r. poz. 757) („Rozporządzenie”), Zarząd Sfinks Polska S.A. („Spółka”) przekazuje niniejszym terminarz publikacji raportów okresowych w roku obrotowym trwającym od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.:
Raport roczny: •29 kwietnia 2022 r. – Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok obrotowy trwający od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Raport półroczny: •30 września 2022 r.– Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku obrotowego trwającego od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Raporty kwartalne: •30 maja 2022 r. - Skonsolidowany Raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. •29 listopada 2022 r. - Skonsolidowany Raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Jednocześnie, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Spółka informuje, iż skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalną informację finansową, a skonsolidowany raport półroczny zawierać będzie skrócone półroczne sprawozdanie finansowe. W związku z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka informuje, że nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego: •za IV kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r., •za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Inne komunikaty