Trwa ładowanie...
Notowania
MOJ: strona spółki
26.01.2022, 8:46

MOJ Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r. poz. 757) Zarząd spółki MOJ S.A.. przekazuje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku. Rodzaje i terminy raportów: 1. Raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową: - za I kwartał 2022 roku - 26.05.2022r. - za III kwartał 2022 roku – 24.11.2022r. 2. Raport półroczny za I półrocze 2022 roku – 22.09.2022r. 3. Raport roczny za 2021 rok – 28.04.2022r. Równocześnie Zarząd spółki MOJ S.A.,w oparciu o § 79 ust. 2 ww. Rozporządzenia informuje , żę Spółka nie będzie publikować raportu za IV kwartał 2021 roku oraz raportu za II kwartał 2022 roku.

Inne komunikaty