Trwa ładowanie...
Notowania
BUMECH: strona spółki
27.01.2022, 15:02

BMC Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2022

BUMECH S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:
Raport roczny: - Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2021 rok – 25 kwietnia 2022 roku. Raporty kwartalne: - Skonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku – 30 maja 2022 roku - Skonsolidowany raport za III kwartał 2022 roku – 29 listopada 2022 roku. Emitent składa oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (dalej: RMF). W związku z uregulowaniami §79 ust. 2 RMF Emitent informuje, iż Spółka nie będzie publikowała raportu okresowego za czwarty kwartał 2022 roku oraz drugi kwartał 2022 roku. Raport półroczny: - Jednostkowy i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku – 23 września 2022 roku. Prezentacja skonsolidowanego raportu półrocznego wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym, z raportem firmy audytorskiej z przeglądu lub sprawozdaniem z badania tego sprawozdania nastąpi na podstawie § 62 ust. 3 RMF.

Inne komunikaty