Trwa ładowanie...
Notowania

BAH Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022

Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent], działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757) [Rozporządzenie], niniejszym podaje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania przez Emitenta raportów okresowych w roku obrotowym 2022:
- jednostkowy raport roczny za rok 2021 – 29 kwietnia 2022 roku; - skonsolidowany raport roczny za rok 2021 – 29 kwietnia 2022 roku; - skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku 2022 – 27 maja 2022 roku; - skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku 2022 – 30 września 2022 roku; - skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku 2022 – 29 listopada 2022 roku. Stosownie do postanowień § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Zarząd Emitenta oświadcza, że zamierza przekazywać do publicznej wiadomości skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową zawierającą informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 Rozporządzenia oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu lub sprawozdaniem z badania tego sprawozdania, zawierające bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową, zawierającą te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Emitenta, a nie zostały zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. W związku z powyższym Emitent nie będzie przekazywał w roku 2022 raportów kwartalnych i raportu półrocznego odrębnych od raportów skonsolidowanych. Dodatkowo, zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Zarząd Emitenta informuje, że Emitent nie będzie przekazywać raportów kwartalnych za odpowiednio za IV kwartał 2021 roku oraz za II kwartał 2022 roku.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-09-30
BAH PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
0,54
0,00
2022-09-26
BAH Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym przeciwko poręczycielowi wekslowemu, „Karlik” spółka jawna.
0,56
-4,62
2022-09-19
BAH Niewykupienie weksla własnego in blanco wystawionego przez Car-Master 2 spółkę z o.o. sp. k. przez wystawcę ani przez poręczyciela wekslowego.
0,53
+1,13
2022-09-07
BAH Wypełnienie przez spółkę zależną Emitenta weksla własnego in blanco wystawionego przez Car-Master 2 spółka z o.o. i poręczonego przez osoby fizyczne oraz przedstawienie go do zapłaty
0,48
+4,19
2022-08-26
BAH Niewykupienie weksla własnego in blanco przez wystawcę ani poręczyciela wekslowego oraz wniesienie przez spółkę zależną Emitenta pozwu przeciwko poręczycielowi wekslowemu, „Karlik” sp. j.
0,62
0,00
2022-08-16
BAH Wypełnienie przez spółkę zależną Emitenta weksla własnego in blanco wystawionego przez R. Karlik sp.k. (obecnie M. Karlik sp.k.) i poręczonego przez „Karlik” sp. j. oraz przedstawienie go do zapłaty
0,62
+1,60
2022-06-30
BAH Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu British Automotive Holding S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku
0,56
0,00
2022-06-30
BAH Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie British Automotive Holding S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku
0,56
+0,18
2022-06-03
BAH Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia British Automotive Holding S.A.
0,58
0,00
2022-05-27
BAH SA-QSr1 2022
0,59
+1,70