Trwa ładowanie...
Notowania
ASMGROUP: strona spółki
11.02.2022, 17:47

ASM Informacja w sprawie rozstrzygnięcia sądu w sprawie kontroli włoskiej Inspekcji Pracy przeprowadzonej wobec Trade S.p.A.

Zarząd Spółki ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: "Emitent"], w nawiązaniu do informacji przekazanych w skróconym śródrocznym skonsolidowanym oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta za III kwartał zakończony 30 września 2021 r. (sekcja „wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej”) informuje, że powziął informację o częściowym odrzuceniu, przez sąd powszechny w Turynie, pozwu Trade S.p.A. (jednostki zależnej Emitenta) o uchylenie nakazu zapłaty składek i kar ustalonych przez włoską Inspekcję Pracy za okres od dnia 01.08.2015 r. do 31.12.2019 r. W wyniku tej kontroli Trade S.p.A. została zobowiązana do zapłaty kwoty 3.185.074,70 EUR
Emitent wskazuje, że w latach 2015 – 2019, tj. w okresie kontrolowanym przez włoską Inspekcję Pracy, Pan Adam Stańczak pełnił funkcje Prezesa Zarządu Emitenta. Rozstrzygnięcie sądu powszechnego w Turynie nie jest prawomocne. Trade S.p.A. przysługuje prawo do wniesienia apelacji do sądu powszechnego w Turynie. Z pozyskanych informacji przez Emitenta wynika, że Trade S.p.A. zamierza wnieść apelację. Z informacji posiadanych przez Emitenta wynika, że sąd, mimo częściowego odrzucenia pozwu, obniżył karę, która pierwotnie została nałożona na Trade S.p.A. Sąd powszechny w Turynie zastrzegł sobie prawo do opublikowania uzasadnienia wyroku w terminie 60 dni. Emitent będzie informować o dalszym przebiegu powyższej sprawy, zwłaszcza po zapoznaniu się z uzasadnieniem rozstrzygnięcia sądu w Turynie, za pośrednictwem odnośnych raportów bieżących, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Inne komunikaty