Trwa ładowanie...
Notowania
PKOBP: strona spółki
24.02.2022, 2:43

PKO Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wypłaty dywidendy oraz rekomendacja w zakresie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. za 2021 r. i pozostawienia niepodzielonego zysku z lat poprzednich zyskiem niepodzielonym

Raport nr 4/2022 – Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wypłaty dywidendy oraz rekomendacja w zakresie podziału zysku PKO Banku Polskiego S.A. za 2021 r. i pozostawienia niepodzielonego zysku z lat poprzednich zyskiem niepodzielonym
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 23 lutego 2022 r. otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), w którym KNF zaleca Bankowi ograniczenie ryzyka występującego w jego działalności poprzez: 1. niewypłacanie dywidendy z zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. w wysokości większej niż 50%; 2. niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz wykupów akcji własnych. Jednocześnie KNF potwierdziła, że Bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 50% zysku netto za 2021 rok. Zarząd Banku postanowił, iż w granicach swoich kompetencji będzie realizował zalecenie KNF i przedłoży Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku rekomendację podziału zysku netto osiągniętego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. w wysokości 4 596 336 372 zł, uwzględniając przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 2 287 500 000 zł (49,77% zysku netto). Pozostałą część zysku w kwocie 2 308 836 372 zł Zarząd Banku proponuje pozostawić niepodzieloną. Dodatkowo Zarząd Banku rekomenduje, aby niepodzielony zysk z lat poprzednich w kwocie 5 500 000 000 zł pozostał nadal zyskiem niepodzielonym. Rada Nadzorcza Banku postanowiła, że będzie sprawowała nadzór nad realizacją zalecenia KNF oraz pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu Banku w sprawie podziału zysku Banku za 2021 rok i pozostawienia niepodzielonego zysku z lat poprzednich nadal zyskiem niepodzielonym.

Inne komunikaty