Trwa ładowanie...
Notowania
SFINKS: strona spółki
3.03.2022, 18:51

SFS Informacja na temat jednorazowych operacji o charakterze księgowym

Zarząd Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, ”Emitent”, ”Spółka”) z siedzibą w Zalesiu Górnym informuje, że w toku prac nad przygotowaniem raportu rocznego za rok obrotowy trwający od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r. zakończył w dniu 03.03.2022r. analizę wartości wybranych pozycji bilansowych Spółki.
W wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości wybranych aktywów trwałych Spółki Emitent rozpoznał zwiększenie utraty wartości następujących aktywów Sfinks: 1) środków trwałych i wartości niematerialnych w stosunku do końca 3Q 2021 o kwotę 9,0 mln PLN (w tym znaki towarowe Chłopskie Jadło i Piwiarnia 7,3 mln PLN); łączny odpis za cały rok obrotowy 2021 wynosi 10,6 mln PLN (w tym na znaki towarowe Chłopskie Jadło i Piwiarnia 8,0 mln PLN). Na powyższe w istotnej mierze wpłynęło zastosowanie wyższej stopy do dyskonta tj.12,4 % oraz zmiana oczekiwań co do rozwoju i innych warunków prowadzenia działalności dla poszczególnych sieci zarządzanych przez Grupę Sfinks Polska. Zaprezentowane dane dotyczą sprawozdania jednostkowego przy czym w ocenie Emitenta dane skonsolidowane w tym zakresie nie będą znacząco różnić się od jednostkowych. 2) udziałów w spółce Shanghai Express sp. z o.o. w stosunku do końca 3Q 2021 o kwotę 0,8 mln PLN; łączny odpis za cały rok obrotowy 2021 wynosi 1,9 mln PLN w sprawozdaniu jednostkowym natomiast w skonsolidowanym sprawozdaniu Emitent rozpozna odpis na utratę wartości pozycji wartość firmy w stosunku do końca 3Q 2021 o kwotę 0,4 mln PLN, łączny odpis na cały rok 2021 1,0 mln PLN. Ponadto na potrzeby czynności rewizji finansowej dla sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021, w toku prac nad wyceną poszczególnych składników majątku i zobowiązań Spółki, Emitent w dniu 3 marca 2022r. przeprowadził analizę zmienionych warunków spłaty kredytu w BOŚ S.A. (tj. nie odbiegających od warunków układu przewidzianych nieprawomocnym obecnie postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 9 marca 2021 r. o zatwierdzeniu układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego Spółki), o której to zmianie Emitent informował w RB 30/2021. W wyniku zakończonej analizy, zgodnie z MSSF9 paragraf 3.3.2, Emitent ocenił zmienione warunki spłaty kredytu jako zasadniczo różne od warunków poprzedzających modyfikację. W związku z powyższym Emitent rozpozna w księgach zmniejszenie wyceny kredytu według zamortyzowanego kosztu, na dzień zmiany warunków spłaty o kwotę 12,0 mln PLN. Rozpoznanie zostanie jednorazowo ujęte w przychodach finansowych Spółki. Powyższa zmiana wpływa również na wysokość odsetek zarachowanych w koszty finansowe w roku obrotowym 2021, tj. zwiększenie ich łącznie o 1,3 mln PLN w roku obrotowym, z czego 0,4 mln PLN dotyczy 4Q 2021, a 0,9 mln PLN okresu trzech pierwszych kwartałów roku obrotowego 2021. Sfinks wskazuje, że powyższe operacje mają charakter księgowy. Emitent zastrzega, że powyższe dane będą podlegały badaniu przez firmę audytorską. Zgodnie z przekazanymi raportem bieżącym nr 1/2022 informacjami, zaudytowane wyniki finansowe Sfinks za ww. okres zostaną opublikowane w dniu 29.04.2021 r.

Inne komunikaty