Trwa ładowanie...
Notowania
BUMECH: strona spółki
31.03.2022, 15:18

BMC Zawarcie umowy na sprzedaż węgla

Bumech S.A. dnia 31.03.2022 roku powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną, tj. Przedsiębiorstwo Górnicze "Silesia” Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach (dalej: Sprzedający) umowy z podmiotem krajowym (dalej: Kupujący).
Przedmiotem umowy jest sprzedaż węgla energetycznego w sortymencie Miał-II-A, w klasie 20MJ, dokonywana celem dalszej odsprzedaży. Dostawy węgla będą realizowane w okresie 010.4.2022 – 30.09.2022 roku w oparciu o miesięczne harmonogramy dostaw, z wykorzystaniem transportu kolejowego i samochodowego, na warunkach FCA kopalnia Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. Szacunkowa wartość umowy w całym okresie jej obowiązywania wynosi ok. 35,5 mln zł netto i wynika z określonych w umowie parametrów węgla oraz sposobu transportu. Kolejne transze dostaw rozliczane będą przedpłatami. Strony Umowy uzgodniły, że zakontraktowana ilość węgla może być pomniejszona lub powiększona o 10%. Umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych nie odbiegające od standardów rynkowych i dopuszcza w pewnych sytuacjach jej rozwiązanie w trybie natychmiastowym - zarówno przez Kupującego jak i Sprzedającego

Inne komunikaty