Trwa ładowanie...
Notowania
LOKUM: strona spółki
31.03.2022, 18:52

LKD Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 31 marca 2022 r. Olczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 15 Spółka jawna (Lokum 15) - spółka zależna od Emitenta, zawarła, jako kredytobiorca, umowę kredytu o Kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności (Umowa) z Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank), na mocy której Lokum 15 otrzymała do dyspozycji kredyt w wysokości 50.912.940,00 zł (Kredyt) z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie nakładów związanych z realizacją projektu deweloperskiego "Lokum Verde - etap III" we Wrocławiu przy ul. Odolanowskiej/Stoczniowej - budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, oznaczonych numerami 7, 8-9, 10 (Inwestycja).
Kredyt udzielony jest na okres 27 miesięcy, do dnia 15 czerwca 2024 roku. Kredyt wypłacany będzie w walucie polskiej i jest oprocentowany w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej (WIBOR 3M) powiększonej o marżę Banku. W związku z podpisaniem Umowy ustanawiane są w szczególności następujące zabezpieczenia: 1. hipoteka umowna do kwoty 141.759.700,00 zł wpisana na pierwszym miejscu na rzecz Banku, ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Stoczniowej (niniejsza hipoteka stanowi wspólne zabezpieczenie Kredytu oraz umowy kredytowej z dnia 15 grudnia 2020 r., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 28/2020 oraz Kredytu oraz umowy kredytowej z dnia 13 maja 2021 r., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 14/2021, a która została aneksowana w tym zakresie, w dniu 31 marca 2022 r.). 2. sądowy zastaw rejestrowy na rzecz Banku na wierzytelnościach z Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego, prowadzonego w Banku dla Inwestycji, 3. weksel własny in blanco z wystawienia Lokum 15 wraz z deklaracją wekslową, poręczony przez Emitenta. Spółka Lokum 15 zobowiązała się w okresie obowiązywania Umowy w szczególności do: 1. niezaciągania oraz niedopuszczenia do powstania dodatkowych zobowiązań finansowych bez uprzedniej pisemnej zgody Banku, w szczególności z tytułu kredytu, pożyczki, gwarancji, poręczenia, weksla i innych zobowiązań bilansowych i pozabilansowych, z wyłączeniem pożyczek udzielanych przez podmioty powiązane, które zostaną podporządkowane względem wierzytelności Banku, 2. nieudzielania bez uprzedniej pisemnej zgody Banku pożyczek lub poręczeń innym podmiotom ani też w innej formie niefinansowania podmiotów, np. poprzez wydłużanie terminów płatności, 3. wypłacania wspólnikom, akcjonariuszom, udziałowcom lub innym uprawnionym osobom, tytułem dywidend lub innych wypłat związanych z udziałem w kapitale zakładowym Kredytobiorcy, pod warunkiem rozliczenia I etapu inwestycji Lokum Verde i spłaty Kredytu udzielonego przez Bank na finansowanie tego etapu inwestycji. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Inne komunikaty