Trwa ładowanie...
Notowania
JWA: strona spółki
13.04.2022, 16:08

JWA Podjęcie uchwały w sprawie przydziału akcji serii C

Zarząd One2Tribe S.A. z siedzibą w Warszawie /poprzednio: JWA S.A. z siedzibą w Warszawie; dalej: Spółka/ informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie przydziału 45.556.560 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda /dalej: Akcje serii C/ na rzecz 39 osób fizycznych i prawnych, będących dotychczasowymi udziałowcami spółki pod firmą One2Tribe sp. z o.o. z siedzibą w Regułach /dalej: O2T/.
Przydział Akcji serii C jest konsekwencją zarejestrowania w dniu 7 kwietnia 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółki z O2T jako spółką przejmowaną /zrealizowanego w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę całego majątku O2T w zamian za nowo emitowane Akcje serii C przeznaczone do wydania na rzecz dotychczasowych udziałowców O2T jako spółki przejmowanej/ oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 5.522.002,70 zł w drodze emisji Akcji serii C. Przydział Akcji serii C został dokonany na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy obu spółek w dniu 29 października 2021 roku. W zamian za każdy 1 udział O2T o wartości nominalnej 625,00 zł, przydzielono 6.440 Akcji serii C Spółki. Zarząd Spółki przypomina, iż połączenie jest efektem podjętych przez Spółkę oraz O2T uchwał w sprawie połączenia obu podmiotów, o których Spółka informowała w raportach ESPI nr 5/2022 oraz EBI nr 4/2022 z dn. 11 marca 2022 r.

Inne komunikaty