Trwa ładowanie...
Notowania
PKOBP: strona spółki
29.04.2022, 17:31

PKO Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. – uzupełnienie informacji

Raport nr 9/2022 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. – uzupełnienie informacji
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: W uzupełnieniu do raportu nr 6/2022 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku na dzień 12 maja 2022 r. („ZWZ”), a także w nawiązaniu do raportu nr 4/2022 w sprawie indywidualnego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego wypłaty dywidendy oraz rekomendacji w zakresie podziału zysku PKO Banku Polskiego za 2021 r. oraz pozostawienia niepodzielonego zysku z lat poprzednich zyskiem niepodzielnym, Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) przypomina, iż zgodnie z informacją przekazaną w raporcie nr 4/2022: Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) zaleciła Bankowi ograniczenie ryzyka występującego w jego działalności poprzez: 1. niewypłacanie dywidendy z zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. w wysokości większej niż 50%; 2. niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz wykupów akcji własnych, a Zarząd Banku postanowił, iż w granicach swoich kompetencji będzie realizował zalecenie KNF, zgodnie z którym nie będzie podejmował bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz wykupów akcji własnych. Powyższe stanowisko pozostaje aktualne również w odniesieniu do projektu uchwały ZWZ w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Bank akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego (funduszu) przeznaczonego na nabywanie akcji własnych oraz wydzielenia części kwoty zgromadzonej na kapitale zapasowym i przeniesienia jej na kapitał rezerwowy (fundusz) przeznaczony na nabywanie akcji własnych, w szczególności przy obecnych warunkach, gdy KNF podtrzymuje ostrożne podejście w zakresie polityki dywidendowej i działań mogących skutkować zmniejszeniem bazy kapitałowej i nie rozważa możliwości akceptacji działań mogących skutkować zmniejszeniem bazy kapitałowej Banku.

Inne komunikaty