Trwa ładowanie...
Notowania
ASMGROUP: strona spółki
29.04.2022, 23:29

ASM Informacja o braku możliwości publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 r.

Zarząd Spółki ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. (terminy publikacji raportów okresowych), informuje, że z uwagi na obiektywne okoliczności przedstawione poniżej, 29 kwietnia 2022 r. Spółka nie przekaże do wiadomości publicznej raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 r. („Raporty”). Brak możliwości publikacji Raportów wynika z:
1.braku pełnego dostępu do niektórych systemów informatycznych, w którym przechowywane są dane finansowe Emitenta oraz niektórych jego spółek zależnych, tj. (ASM Sales Force Agency sp. z o.o, Gruppo Trade Service Polska sp. z o.o, Largo Group sp. z o.o, GreyMatters sp. z o.o oraz Financial Service Solutions sp. z o.o); oraz 2.utrzymującego się braku pełnego dostępu do rachunków bankowych Emitenta (o czym Spółka informowała m.in. w skróconym śródrocznym skonsolidowanym oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym sporządzonym za III kwartał zakończony 30 września 2021 r.). W związku z powyższymi okolicznościami, na datę niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Emitenta nie ma możliwości opublikowania Raportów, które spełniałby wymogi przewidziane przez prawo, w tym obowiązujące zasady rachunkowości. W szczególności Zarząd Emitenta nie jest w stanie zapewnić, że Raporty, jeżeli zostałby przygotowane oraz opublikowane, to odzwierciedlałby prawdziwą, rzetelną i jasną sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego grupy kapitałowej oraz ich wynik finansowy. Powyższe okoliczności są przy tym poza kontrolą Zarządu Emitenta, ponieważ wynikają wyłącznie ze sporu korporacyjnego toczącego się między niektórymi akcjonariuszami Spółki i który dotyczy składu organów menadżerskich Spółki, a w konsekwencji kontroli nad wskazanymi powyżej systemami informatycznymi Spółki. Jednocześnie w celu przedstawienia sytuacji faktycznej oraz prawnej odnoszącej się do Emitenta oraz jego grupy kapitałowej, Zarząd Emitenta opublikuje na stronie internetowej Emitenta (https://asmgroup.com/relacje-inwestorskie/) informację zarządu o działalności Emitenta oraz jego grupy kapitałowej w 2021 r. (z zastrzeżeniem że przedmiotowy dokument nie stanowi jakiejkolwiek informacji okresowej, która powinna być sporządzona oraz podana do wiadomości publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). Emitent odrębnymi raportami bieżącymi poinformuje o zmianie sytuacji faktycznej opisanej powyżej, o ile ona nastąpi oraz o planowanej dacie publikacji Raportów. Na datę niniejszego raportu bieżącego Emitent nie jest w stanie wskazać szacunkowej daty publikacji Raportów.

Inne komunikaty