Trwa ładowanie...
Notowania
BUMECH: strona spółki
1.05.2022, 14:06

BMC Zdarzenia mające znaczący wpływ na sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2021

Zarząd Bumech S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że w związku z przygotowaniem rocznych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2021:
1. Emitent dokonał finalnego zarachowania rozliczenia transakcji nabycia 99,975% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej, tj. Przedsiębiorstwie Górniczym „Silesia" Sp. z o.o. (dalej: PG Silesia), o nabyciu których informował w raportach bieżących nr 49/2020 z dnia 16.12.2020, nr 4/2021 z dnia 28.01.2021 i dalszych. Jednym z elementów transakcji było przejęcie (cesja) wierzytelności, wynikających z dwóch pożyczek, udzielonych na rzecz PG Silesia przez poprzednich udziałowców PG Silesia. Emitent poinformował o tym w raporcie bieżącym nr 5/2021 z dnia 29.01.2021. a. Skutki finansowe rozliczenia nabycia udziałów, wyliczone zgodnie z MSSF3, wyniosą ok. 284 mln zł. Powyższe zdarzenie ma charakter memoriałowy i wpłynie na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bumech S.A., zwiększając pozycję „pozostałe przychody operacyjne”. b. Skutki finansowe rozliczenia nabycia wierzytelności, wyliczone zgodnie z wartością godziwą, wyniosą ok. 90 mln zł. Powyższe zdarzenie ma charakter memoriałowy i wpłynie na jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta, zwiększając pozycję „przychodów finansowych”. 2. Spółka zależna od Emitenta – PG Silesia – zidentyfikowała konieczność odwrócenia odpisu aktualizującego wartość aktywów w PG Silesia o wartości ok. 528 mln zł. Odwrócenie tego odpisu jest konsekwencją przeprowadzenia testu na utratę wartości za rok 2021. Powyższe zdarzenie ma charakter memoriałowy i nie wpłynie na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bumech S.A. Ma natomiast wpływ na sprawozdanie PG Silesia poprzez zwiększenie pozycji „pozostałych przychodów operacyjnych” o ok. 528 mln zł i zmianę struktury kapitałów własnych PG Silesia.

Inne komunikaty