Trwa ładowanie...
Notowania
EVEREST: strona spółki
2.05.2022, 19:07

NXG Dokonanie odpisów aktualizujących o istotnej wartości

Zarząd Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż rezultacie przeprowadzanego przeglądu ksiąg rachunkowych w związku ze sporządzeniem sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2021, w dniu dzisiejszym podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizacyjnych w łącznej wysokości 3 254 000,00 zł, w tym:
- odpis wartości udziałów w spółkach zależnych w kwocie 1.180.000,00 zł, - odpis wartości udzielonych spółkom zależnym pożyczek w kwocie 2.074.000,00 zł. Niniejsze odpisy powodują obniżenie o wskazaną powyżej wartość wyników finansowych jednostkowych i skonsolidowanych (skonsolidowanych wyłącznie w zakresie pożyczek), a w konsekwencji zmniejszenie sum bilansowych sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego, wykazanie ujemnych kapitałów własnych oraz spełnienie przesłanki z art. 397 KSH (obligującej Zarząd do niezwłocznego zwołania walnego zgromadzenia celem podjęcia decyzji w sprawie kontynuacji działalności).

Inne komunikaty