Trwa ładowanie...
Notowania
ORZBIALY: strona spółki
12.05.2022, 15:18

OBL Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad

Zarząd Orzeł Biały S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały S.A. na dzień 15.06.2022 r. o godz.11:00 w Piekarach Śląskich przy ul. Harcerskiej 23 wraz z porządkiem obrad oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumenty, które mają być przedmiotem obrad.
Jednocześnie Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 12.05.2022 r. rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała wszystkie sprawy mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1, 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty