Trwa ładowanie...
Notowania
OPTEAM: strona spółki
12.05.2022, 19:24

OPM Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.

Zarząd spółki OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A., które odbędzie się w dniu 08 czerwca 2022 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki
w Tajęcinie 113, 36-002 Jasionka. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. zawiera załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd OPTeam S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPTeam S.A. za 2021 r., Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej OPTeam S.A. za 2021 r. oraz Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej OPTeam S.A. za 2021 r. Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty