Trwa ładowanie...
Notowania
DGA: strona spółki
19.05.2022, 13:16

DGA Informacja o proponowanej dywidendzie z zysku netto za 2021 rok

Zarząd DGA S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 19 maja 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wniosku dotyczącego propozycji podziału zysku netto DGA S.A. za rok 2021. Zgodnie z uchwałą Zarząd proponuje zysk netto w wysokości 3.457.141,47 PLN podzielić w następujący sposób:
1) kwotę 405.325,60 PLN (słownie: czterysta pięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt groszy), tj. 0,40 PLN (czterdzieści groszy) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. Zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych z dywidendy wykluczone są akcje własne będące w posiadaniu DGA S.A. 2) pozostałą kwotę 3.051.815,87 PLN (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset piętnaście złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. Wniosek Zarządu w dniu 19 maja 2022 r. uzyskał pozytywną opinię Rady Nadzorczej DGA S.A. Zaproponowany przez Zarząd DGA S.A. dzień prawa do dywidendy to 4 lipca 2022 r., a dzień wypłaty dywidendy to 14 lipca 2022 r. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę za 2021 r. podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Inne komunikaty