Trwa ładowanie...
Notowania
PATENTUS: strona spółki
19.05.2022, 14:53

PAT Powołanie Zarządu PATENTUS S.A. na nową kadencję.

Zgodnie z §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd PATENTUS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 19.05.2022r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały nr 3, 4, 5 - powołujące Zarząd na nową 5-letną kadencję począwszy od dnia 24.05.2022r. w następującym składzie:
Józef Duda - Prezes Zarządu Stanisław Duda - Wiceprezes Zarządu. Wyżej wymienione uchwały wejdą w życie z dniem 24.05.2022r. Skład Zarządu Spółki nie zmienił się a życiorysy Spółka publikuje na stronie internetowej www.patentus.eu w zakładce Dla inwestorów\Spółka\Władze Spółki i Rada Nadzorcza. Zgodnie z treścią złożonych oświadczeń, wyżej wymienione osoby nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie z treścią złożonych oświadczeń, wyżej wymienione osoby nie zostały wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Podstawa prawna: Zgodnie z §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty