Trwa ładowanie...
Notowania

SWG Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd SECO/WARWICK S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 25 maja 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „ZWZ”) podjęło Uchwałę nr 20 w sprawie podziału zysku netto za rok 2021 oraz wypłaty dywidendy.
Zgodnie z podjętą uchwałą ZWZ postanowiło część zysku netto za rok 2021 w kwocie 2.548.909,50 zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięć złotych 50/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji, stosownie do treści art. 347 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Dywidenda objętych jest 8.496.365 akcji Spółki. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,30 zł. Jednocześnie ZWZ ustaliło dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) na 15 czerwca 2022 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy (dzień W) na 29 czerwca 2022 roku. Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty