Trwa ładowanie...
Notowania

SWG Powołanie Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. na nową kadencję

Zarząd SECO/WARWICK S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie na posiedzeniu w dniu 25 maja 2022 roku powołano Radę Nadzorczą Spółki na nową kadencję w następującym składzie:
 Pan Andrzej Zawistowski – Członek Rady Nadzorczej  Pan Jeffrey Boswell - Członek Rady Nadzorczej  Pan Marcin Murawski - Członek Rady Nadzorczej  Pan Maciej Karnicki- Członek Rady Nadzorczej  Pan Robert Jasiński - Członek Rady Nadzorczej. Wymienione powyżej osoby nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej i spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Ponadto nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. W załączeniu Spółka przekazuje informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: §5 ust.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty