Trwa ładowanie...
Notowania
LOKUM: strona spółki
26.05.2022, 12:12

LKD Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 26.05.2022 roku podjął uchwałę w sprawie wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie części zysku z 2021 roku na wypłatę dywidendy.
Zgodnie z przywołaną uchwałą Zarząd zawnioskował, aby część zysku netto wypracowana przez Spółkę w 2021 roku, w łącznej kwocie 29.700.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset tysięcy złotych) została przeznaczona na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki (Dywidenda). Na każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota 1,65 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt pięć groszy) Dywidendy. Powyższa rekomendacja uwzględnia wynik finansowy Spółki za rok obrotowy 2021. Zarząd Emitenta zawnioskował, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta ustaliło jako dzień dywidendy datę 21.09.2022 roku oraz jako dzień wypłaty dywidendy datę 15.11.2022 roku. Rekomendacja Zarządu zostanie przedstawiona Radzie Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania, a ostateczną decyzję dotyczącą przeznaczenia części zysku z 2021 roku na wypłatę dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Inne komunikaty