Trwa ładowanie...
Notowania
QUERCUS: strona spółki
30.05.2022, 17:10

QRS Program skupu akcji własnych

Niniejszym Emitent działając na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 12/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2022 r. podaje do publicznej wiadomości Program skupu akcji własnych, przyjęty uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 30 maja 2022 r.
Na ww. Program skupu akcji własnych składają się dwa dokumenty, tj. Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji wprowadzonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji niedopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Cena za którą będą nabywane akcje własne wynosi 9,50 zł (słownie: dziewięć złotych i 50/100) i będzie ona jednolita dla akcji wprowadzonych do obrotu i niedopuszczonych do obrotu. Przedmiotem skupu akcji własnych będzie nie więcej niż 2 345 751 (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji Quercus TFI S.A. W wyniku przeprowadzenia skupu akcji własnych obejmującego maksymalnie do 2 345 751 (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji, Emitent będzie posiadać maksymalnie do 2 345 751 akcji własnych, stanowiących łącznie maksymalnie 3,99% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów Spółki. Szczegółowe informacje w zakresie możliwości skorzystania ze skupu akcji własnych w zakresie akcji wprowadzonych do obrotu zawiera załączony dokument – Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji wprowadzonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., dostępny również na stronie www.bossa.pl oraz www.quercustfi.pl. Szczegółowe informacje w zakresie możliwości skorzystania ze skupu akcji własnych w zakresie akcji niedopuszczonych do obrotu zawiera załączony dokument – Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji niedopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., dostępny również na stronie www.quercustfi.pl. Podstawa prawna: - uchwała nr 12/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quercus TFI S.A. z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Załączniki

Inne komunikaty