Trwa ładowanie...
Notowania
LOKUM: strona spółki
6.06.2022, 12:29

LKD Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2022 z dnia 26 maja 2022 r. Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 6 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu o przeznaczenie części zysku wypracowanego przez Spółkę w 2021 roku na wypłatę dywidendy, a także dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
Zgodnie z przywołaną uchwałą, Zarząd zawnioskował, aby część zysku netto wypracowana przez Spółkę w 2021 roku w łącznej kwocie 29.700.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset tysięcy złotych), została przeznaczona na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki (Dywidenda). Na każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota 1,65 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt pięć groszy) Dywidendy. Zarząd zawnioskował, a Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło jako dzień dywidendy datę 21 września 2022 r. oraz dzień wypłaty dywidendy datę 15 listopada 2022 r. Ostateczną decyzję dotyczącą przeznaczenia części zysku Spółki z 2021 roku na wypłatę dywidendy, a także terminów dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 22 czerwca 2022 r. (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2022 z dnia 26 maja 2022 r.

Inne komunikaty