Trwa ładowanie...
Notowania
VOXEL: strona spółki
6.06.2022, 17:08

VOX Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 czerwca 2022 r.

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) działając na podstawie § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta
w dniu 6 czerwca 2022 roku podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy: a) z zysku netto za rok 2021 w kwocie 24.277.562,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych pięćset sześćdziesiąt dwa złote), b) z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych z utworzonego funduszu dywidendowego w kwocie 7.230.238,00 zł (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych). W konsekwencji na rzecz akcjonariuszy VOXEL S.A. zostanie wypłacona dywidenda w łącznej kwocie 31.507.800,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset siedem tysięcy osiemset złotych) - wysokość kwoty przypadającej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy na jedną akcję Spółki wynosi 3,00 zł (słownie: trzy złote). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie określiło dzień dywidendy na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz określiło termin wypłaty dywidendy na dzień 14 lipca 2022 roku.

Inne komunikaty