Trwa ładowanie...
Notowania
OAT: strona spółki
10.06.2022, 17:57

MOC Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW

Zarząd MOLECURE S.A. z siedzibą w Warszawie [Emitent, Spółka], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. informuje, iż zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 10 czerwca 2022 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A [GPW] uchwałą numer 538/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. stwierdził, iż do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych zostaje 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł każda, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii G w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia ceny emisyjnej akcji, zmiany Statutu Spółki oraz skierowania oferty nabycia wyemitowanych akcji do uczestników Programu Motywacyjnego. Zarząd GPW postanowił wskazane wyżej akcje Spółki wprowadzić do obrotu giełdowego z dniem 13 czerwca 2022 r., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 13 czerwca 2022 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLONCTH00011”.

Inne komunikaty