Trwa ładowanie...
Notowania
ORZBIALY: strona spółki
15.06.2022, 18:49

OBL Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w związku z wygaśnięciem mandatu Pana Michała Mielniczuka (Członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji, o którym to powołaniu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2022 z dnia 27.01.2022), Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15.06.2022 r., podjęło uchwałę, na mocy której powołało Pana Michała Mielniczuka w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
Pan Michał Mielniczuk wyraził zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, nowo powołany Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Orzeł Biały S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nowo powołany Członek Rady Nadzorczej nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Członka Rady Nadzorczej XI kadencji Emitent przekazuje w załączeniu Podstawa prawna: § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty