Trwa ładowanie...
Notowania
KRUK: strona spółki
17.06.2022, 12:37

KRU Informacja o transakcjach na akcjach KRUK S.A.

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 17 czerwca 2022 roku otrzymał od Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa zawiadomienie o zmniejszeniu łącznego stanu posiadania akcji Spółki poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przez Fundusze, o następującej treści:
„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. zarządzające Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym, dalej OFE oraz zarządzające Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, dalej DFE, uprzejmie informuje, iż w wyniku transakcji w dniu 8.06.2022 r. na akcjach spółki Kruk S.A., udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki Kruk S.A. na rachunku OFE oraz łącznie na rachunkach OFE i DFE zmniejszył się poniżej 5%. Przed transakcją na rachunku OFE zapisanych było 959 056 akcji, stanowiących 5,01 % udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonywania 959 056 głosów z akcji stanowiących 5,01 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki. Łącznie na rachunkach OFE i DFE zapisanych było 961 183 akcji, stanowiących 5,03 % udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonywania 961 183 głosów z akcji stanowiących 5,03 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki. Po transakcji stan na rachunku OFE zmniejszył się do 939 056 akcji, stanowiących 4,91% udziału w kapitale zakładowym spółki, co daje prawo do wykonywania 939 056 głosów z akcji stanowiących 4,91% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki. Łącznie stan na rachunkach OFE i DFE zmniejszył się do 941 183 akcji, stanowiących 4,92% udziału w kapitale zakładowym spółki, co daje prawo do wykonywania 941 183 głosów z akcji stanowiących 4,92% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki.”

Inne komunikaty