Trwa ładowanie...
Notowania
NEWAG: strona spółki
24.06.2022, 11:59

NWG Zawarcie umowy na modernizację lokomotyw spalinowych

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę z CARGOUNIT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Umowa”).
Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Spółkę na rzecz CARGOUNIT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Zamawiający”) modernizacji 15 lokomotyw spalinowych („Lokomotywy”) wraz ze świadczeniami dodatkowymi. Modernizacje Lokomotyw będą wykonywane w latach 2023-2024 zgodnie z uzgodnionym przez strony harmonogramem. Łączna wartość Umowy wynosi 78 750 000,00 zł netto, na co składa się wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, płatne proporcjonalnie po odbiorze przez Zamawiającego każdej ze zmodernizowanych Lokomotyw. Spółka udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot Umowy przez okres 24 miesięcy od odbioru przez Zamawiającego każdej ze zmodernizowanych Lokomotyw. Umowa przewiduje kary umowne przysługujące Zamawiającemu od Spółki w razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do każdej Lokomotywy, zwłoki w usuwaniu wad, nienależytego wykonanie innych zobowiązań umownych oraz odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości Umowy (netto). Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość wskazanych w umowie kar umownych, z zastrzeżeniem, iż łączna odpowiedzialność każdej ze stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy ograniczona jest do szkody rzeczywistej, z wyłączeniem utraconych korzyści, oraz 30% wartości Umowy (netto) (przedmiotowe ograniczenia nie obejmują szkód wynikających z winy umyślnej, rażącego niedbalstwa oraz nie obejmuje zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia umownego). W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu umów. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Inne komunikaty