Trwa ładowanie...
Notowania
LIVECHAT: strona spółki
30.06.2022, 18:36

LVC Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021/22 rok finansowy

Zarząd LiveChat Software S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 roku podjął uchwałę dotyczącą podziału zysku netto za okres roku obrotowego od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.
Zgodnie z nią Zarząd Spółki zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu następujący podział jednostkowego zysku Spółki, który wyniósł 118.574.091,81 PLN w roku finansowym 2021/2022: - na zasilenie kapitału zapasowego Spółki przeznaczyć kwotę 5.274.091,81 PLN - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 113.300.000,00 PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 4,40 PLN - przy uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021/2022, to jest zaliczki w kwocie 29 355 000,00 PLN, wypłaconej przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu nr 01/11/2021 z dnia 25.11.2021 roku oraz zaliczki w kwocie 29 355 000,00 PLN, która zostanie wypłacona w dniu 05.08.2022 roku na podstawie uchwały Zarządu, pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy 2021/2022 zostanie wypłacona akcjonariuszom w kwocie 54.590.000,00 PLN, to jest w kwocie 2,12 PLN na jedną akcję. - Dywidendą objętych będzie 25.750.000 akcji Spółki. Planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy: 25 sierpnia 2022 roku, Planowany dzień wypłaty dywidendy: 1 września 2022 roku. Zarząd Spółki podtrzymuje politykę dywidendową, która zakłada przeznaczanie na wypłatę dla akcjonariuszy najwyższej możliwej części zysku, ​​chyba że pojawią się okazje inwestycyjne, które zapewniłyby Spółce i akcjonariuszom wyższą stopę zwrotu niż wypłata dywidendy.. Podobnie jak w latach poprzednich, powyższa rekomendacja podziału zysku uwzględnia zapisy Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) zgodnie z którymi: “W przypadku gdy koszty prac rozwojowych zakwalifikowanych jako aktywa spółki nie zostały całkowicie odpisane, nie można dokonać podziału zysku odpowiadającego równowartości kwoty nieodpisanych kosztów prac rozwojowych, chyba że kwota kapitałów rezerwowych i zapasowych dostępnych do podziału i zysków z lat ubiegłych jest co najmniej równa kwocie kosztów nieodpisanych”.

Inne komunikaty