Trwa ładowanie...
Notowania
IMS: strona spółki
1.07.2022, 16:12

IMS Objęcie akcji w ramach Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 – 2023 - zmiana wysokości kapitału zakładowego

Zarząd IMS S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 r. osoby uprawnione na mocy Regulaminu Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 – 2023, uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółki 23 stycznia 2021 roku oraz zatwierdzonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IMS S.A. 2 marca 2021 roku objęły akcje serii D. Akcje zostały objęte przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, o których przyznaniu w ramach ww. Programu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2022 z dnia 4 maja 2022 r.
W ramach ww. Programu Motywacyjnego, za 2021 rok, osoby uprawnione objęły łącznie 1 190 000 akcji serii D. Cena emisyjna akcji serii D, zgodnie z regulaminem Programu Motywacyjnego, wyniosła 0,51 zł za 1 akcję. Prawo do objęcia akcji serii D może być zrealizowane nie później niż do 31 lipca 2022 roku. Osoby, które objęły akcje serii D zobowiązane są do bezwzględnego niezbywania nabytych akcji do 31 stycznia 2024 roku. Wraz z objęciem akcji nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego IMS S.A. o kwotę 23 800,00 PLN. Po podwyższeniu, kapitał zakładowy Spółki wynosi 645 781,72 PLN, a łączna liczba akcji 32.289.086. Objęte akcje serii D stanowią łącznie 3,83% kapitału zakładowego przed podwyższeniem oraz 3,83% ogólnej liczby głosów. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, wynosi obecnie 32.289.086. Pozostała wysokość zarejestrowanego przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po wydaniu ww. akcji wynosi 16 200 PLN. Spółka po zakończeniu realizacji Programu Motywacyjnego IV za 2021 rok podejmie kroki w celu ich rejestracji oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym. Podstawa szczegółowa: par. 5 ust. 8 oraz par. 13 RMF Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

Inne komunikaty