Trwa ładowanie...
Notowania

PKN Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia PKN ORLEN S.A. z Grupą LOTOS S.A.

Zarząd PKN ORLEN S.A. („Spółka” lub „PKN ORLEN”), działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia PKN ORLEN z Grupą LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku („Grupa LOTOS”), które nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Grupy LOTOS (spółka przejmowana) na Spółkę (spółka przejmująca) w zamian za akcje, które Spółka przyzna akcjonariuszom Grupy LOTOS („Połączenie”).
Przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa Grupy LOTOS na PKN ORLEN będzie miało miejsce z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby PKN ORLEN („Dzień Połączenia”). Z Dniem Połączenia PKN ORLEN wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Grupy LOTOS, zgodnie z przepisem art. 494 § 1 KSH (sukcesja uniwersalna). W szczególności, zgodnie z art. 494 § 4 KSH, z Dniem Połączenia akcjonariusze Grupy LOTOS staną się akcjonariuszami PKN ORLEN. W dniu 2 czerwca 2022 roku Spółka oraz Grupa LOTOS pisemnie uzgodniły plan połączenia („Plan Połączenia”). Połączenie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia każdej z łączących się spółek. Zgodnie z Planem Połączenia, Walnemu Zgromadzeniu Spółki oraz Walnemu Zgromadzeniu Grupy LOTOS zostaną przedłożone do podjęcia uchwały w sprawie Połączenia, które będą w szczególności zawierały: (i) zgodę na Plan Połączenia oraz (ii) zgodę na proponowane zmiany w statucie PKN ORLEN w związku z Połączeniem („Uchwały Połączeniowe”). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad przewidującym podjęcie Uchwały Połączeniowej zostało zwołane na dzień 21 lipca 2022 roku. Natomiast Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS z porządkiem obrad przewidującym podjęcie Uchwały Połączeniowej zostało zwołane na dzień 20 lipca 2022 roku. Plan Połączenia oraz inne dokumenty publikowane przez Spółkę w związku z Połączeniem, w tym: 1. Projekt Uchwały Połączeniowej, która zostanie przedłożona do podjęcia walnemu zgromadzeniu Spółki; 2. Projekt Uchwały Połączeniowej, która zostanie przedłożona do podjęcia walnemu zgromadzeniu Grupy LOTOS; 3. Projekt zmian statutu Spółki; 4. Dokument określający wartość majątku Spółki (sporządzony zgodnie z art. 499 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych); 5. Dokument określający wartość majątku Grupy LOTOS (sporządzony zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych); 6. Sprawozdania finansowe Spółki oraz sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za lata obrotowe 2019, 2020 i 2021, wraz ze sprawozdaniami z badania; 7. Sprawozdania finansowe Grupy LOTOS oraz sprawozdania z działalności Zarządu Grupy LOTOS za lata obrotowe 2019, 2020 i 2021, wraz ze sprawozdaniami z badania; 8. Sprawozdanie zarządu Spółki sporządzone dla celów połączenia, o którym mowa w art. 501 Kodeksu spółek handlowych; 9. Sprawozdanie zarządu Grupy LOTOS sporządzone dla celów połączenia, o którym mowa w art. 501 Kodeksu spółek handlowych; oraz 10. Opinia biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych. – dostępne będą nieprzerwanie (w wersji elektronicznej, z możliwością ich wydruku) do dnia zakończenia Walnych Zgromadzeń podejmujących Uchwały Połączeniowe na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki w zakładce Połączenie z Grupą LOTOS pod adresem https://www.orlen.pl/pl/relacje-inwestorskie/polaczenie-z-Grupa-LOTOS. Ponadto, w dniu 20 czerwca 2022 r. została Spółce doręczona decyzja Komisji Europejskiej („Komisja”) w przedmiocie zatwierdzenia zaproponowanych przez Spółkę nabywców aktywów zbywanych w ramach realizacji środków zaradczych, które zostały określone w decyzji Komisji z dnia 14 lipca 2020 roku w przedmiocie warunkowej zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Spółkę kontroli nad Grupą LOTOS. Komisja zatwierdziła także umowy zawarte z tymi nabywcami. Niniejsze zawiadomienie jest drugim zawiadomieniem akcjonariuszy Spółki w rozumieniu art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Patrz także: raport bieżący nr 26/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., nr 106/2018 z dnia 30 listopada 2018 r., nr 31/2019 z 3 lipca 2019 r., nr 34/2019 z 26 sierpnia 2019 r., nr 42/2020 z dnia 14 lipca 2020 r., nr 43/2020 z 14 lipca 2020 r., nr 45/2021 z 12 listopada 2021 r., nr 1/2022 z 12 stycznia 2022 r., nr 2/2022 z 12 stycznia 2022 r., nr 23/2022 z 2 czerwca 2022 r., nr 24/2022 z 2 czerwca 2022 r., nr 26/2022 z 20 czerwca 2022 r., nr 27/2022 z 23 czerwca 2022 r. oraz nr 28/2022 z 23 czerwca 2022 r.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-08-12
PKN Opinia biegłego dotycząca planu połączenia Spółki z PGNiG S.A.
72,22
-0,22
2022-08-11
PKN Rejestracja akcji serii E wyemitowanych w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem PKN ORLEN S.A. z Grupą Lotos S.A. oraz podsumowanie emisji tych akcji
71,08
+1,60
2022-08-10
PKN Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji emisji połączeniowej oraz wykluczenie akcji spółki Grupa Lotos S.A. z obrotu
70,40
+0,97
2022-08-10
PKN Oświadczenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o nieskorzystaniu z prawa nabycia akcji emisji połączeniowej PKN ORLEN S.A. skierowanej do akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A.
70,40
+0,14
2022-08-09
PKN Zawiadomienie Nationale Nederlanden OFE o zmianie stanu posiadania akcji Grupy Lotos S.A.
70,40
0,00
2022-08-05
PKN Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 2. kwartał 2022 roku wg segmentów działalności
72,40
0,00
2022-08-05
PKN PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
72,40
0,00
2022-08-03
PKN Warunkowa rejestracja akcji PKN ORLEN S.A. serii E w KDPW, zamiana akcji Grupy LOTOS S.A. na akcje PKN ORLEN S.A. i wycofanie akcji Grupy LOTOS S.A. z depozytu papierów wartościowych
76,10
-1,52
2022-08-02
PKN Przewidywane księgowe zdarzenia jednorazowe wpływające istotnie na skonsolidowane i jednostkowe dane finansowe wykazane w sprawozdaniu finansowym Grupy ORLEN za 1 półrocze 2022 roku
76,10
0,00
2022-08-01
PKN Rejestracja połączenia PKN ORLEN S.A. ze spółką Grupa LOTOS S.A., podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu PKN ORLEN S.A. w związku z tym połączeniem
75,52
0,00