Trwa ładowanie...
Notowania
ECHO: strona spółki
8.07.2022, 12:34

ECH Podsumowanie oferty obligacji serii N

Zarząd Echo Investment S.A. („Spółka”) informuje o wynikach oferty obligacji serii N („Obligacje”), emitowanych w ramach IV programu emisji obligacji do kwoty 300.000.000 PLN (lub równowartości tej kwoty wyrażonej w EUR), objętego prospektem podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 26 listopada 2021 r., zmienionym suplementem nr 1 z dnia 8 grudnia 2021 r., suplementem nr 2 z dnia 25 kwietnia 2022 r. oraz suplementem nr 3 z dnia 8 czerwca 2022 r. („Prospekt”).
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Data rozpoczęcia subskrypcji Obligacji: 27 czerwca 2022 r. Data zakończenia subskrypcji Obligacji: 7 lipca 2022 r. 2. Data przydziału Obligacji: 8 lipca 2022 r. 3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją: 400.000 4. Stopa redukcji: 37 % 5. Liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 634.378 6. Liczba przydzielonych Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji 400.000 7. Cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: od 100,00 PLN do 100,30 PLN (w zależności od dnia złożenia zapisu). 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją: 179 9. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji 179 10. Nazwy subemitentów: Nie dotyczy. Spółka nie zawarła umów subemisji w związku z ofertą Obligacji. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 40 064 732,26 PLN 12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty: (a) przygotowania i przeprowadzenia oferty; (b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie; (c) sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; (d) promocji oferty, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki: Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia opublikowania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący zawierający informacje na temat kosztów emisji i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty Obligacji. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Obligację objętą subskrypcją: Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia opublikowania niniejszego raportu, nie jest możliwe przedstawienie średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jedną Obligację objętą subskrypcją. Informacja na ten temat zostanie przekazana w odrębnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty Obligacji. 14. Sposób opłacenia objętych Obligacji: Obligacje zostały opłacone gotówką. Podstawa prawna: §16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty