Trwa ładowanie...
Notowania
OPTEAM: strona spółki
3.08.2022, 16:00

OPM Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Emitenta

Zarząd OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie (dalej "Spółka”, „Emitent") informuje, że Spółka otrzymała postanowienie o rejestracji w dniu 14.07.2022 r. zmian w Statucie Emitenta przez Sąd Rejonowy
w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Zmiana w Statucie wprowadzona została uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 19/2022 z dnia 08 czerwca 2022 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2022 z dnia 08 czerwca 2022 roku. Powyższa uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wprowadziła zmiany w art. 16 Statutu Emitenta, który otrzymał następujące nowe brzmienie: “Artykuł 16 1.Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 członków. 2.Poza innymi kompetencjami określonymi w Statucie Spółki, w szczególności w art. 22 ust. 2 Statutu, w Kodeksie spółek handlowych oraz w innych przepisach prawa Rada Nadzorcza ma obowiązek: a)raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, b)raz w roku dokonać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy, c)rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia. 3.Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest przekazać Zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę. 4.Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. 5.Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał. 6.Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję, która trwa 3 lata. 7.Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji. 8.Do określania momentu wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio postanowienie art. 13 ust. 4 Statutu Spółki.”. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu przyjęty przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą nr 19/2022 z dnia 08 czerwca 2022 roku tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający wyżej opisane zmiany w Statucie Emitenta. Podstawa prawna: § 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty