Trwa ładowanie...
Notowania
RUBICON: strona spółki
5.08.2022, 19:03

NVG Zatwierdzenie prospektu NOVAVIS GROUP S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2021 z dnia 25 października 2021 roku w sprawie złożenia wniosku przez Spółkę o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego, Zarząd Novavis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 5 sierpnia 2022 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała Decyzję zatwierdzającą Prospekt Emisyjny spółki Novavis Group S.A. sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:
a) 3.820.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł dziesięć groszy każda, b) 27.374.285 akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o wartości nominalnej 0,10 zł dziesięć groszy każda. Spółka jednocześnie informuje, że podjęła działania związane z wprowadzeniem wyżej wymienionych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Inne komunikaty