Trwa ładowanie...
Notowania
MABION: strona spółki
8.08.2022, 14:08

MAB Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki przeprowadzonej w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2021

Zarząd Mabion S.A. ("Spółka") na podstawie §16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przekazuje poniżej informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii S przeprowadzonej w związku z realizacją przez osoby uprawnione praw z warrantów subskrypcyjnych serii B przyznanych tym osobom w ramach Programu Motywacyjnego za rok 2021.
Program Motywacyjny został przyjęty uchwałą nr 24/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego, a emisja akcji serii S nastąpiła w wykonaniu uchwały nr 25/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii A i B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii R oraz akcji serii S oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R oraz akcji serii S, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki. Zgodnie z ww. uchwałą nr 25/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki akcje zwykłe na okaziciela serii S zostaną zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, w związku z czym przyznanie akcji serii S w rozumieniu art. 451 §2 Kodeksu Spółek Handlowych nastąpi poprzez zapisanie akcji na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych. 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Akcje zwykłe na okaziciela serii S obejmowane były przez osoby uprawnione w wykonaniu posiadanych przez nie praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii B przyznanych tym osobom za rok 2021 w ramach przyjętego w Spółce Programu Motywacyjnego. Warranty subskrypcyjne serii B zostały objęte przez wszystkie osoby uprawnione w dniu 4 lipca 2022 roku. Termin realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych serii B upływał z dniem 31 lipca 2022 roku, przy czym wszystkie osoby uprawnione złożyły oświadczenia o objęciu przysługujących im akcji serii S w dniu 4 lipca 2022 roku. 2) Data przydziału papierów wartościowych: Akcje zwykłe na okaziciela serii S zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z czym nie miał miejsca przydział akcji. Wszystkie osoby uprawnione złożyły oświadczenia o objęciu przysługujących im akcji serii S w dniu 4 lipca 2022 roku. Akcje były obejmowane w okresie od dnia 4 lipca 2022 do dnia 25 lipca 2022 roku wraz z dokonywaniem wpłat na akcje przez poszczególne osoby. W związku z tym, że akcje serii S zostaną zdematerializowane, przyznanie akcji w rozumieniu art. 451 §2 Kodeksu Spółek Handlowych nastąpi poprzez ich zapisanie na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych. 3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 500 akcji zwykłych na okaziciela serii S. 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach: Nie dotyczy. 5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: Osoby uprawnione złożyły oświadczenia o objęciu akcji zwykłych na okaziciela serii S w łącznej liczbie 500 akcji. 6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Akcje zwykłe na okaziciela serii S zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z czym nie miał miejsca przydział akcji. Osoby uprawnione objęły łącznie 500 akcji zwykłych na okaziciela serii S. 7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: Akcje zwykłe na okaziciela serii S były obejmowane po cenie 0,10 zł każda. 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Oświadczenia o objęciu akcji zwykłych na okaziciela serii S w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za 2021 rok złożyło 9 osób. 9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Akcje zwykłe na okaziciela serii S zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z czym nie miał miejsca przydział akcji. Akcje zwykłe na okaziciela serii S zostały objęte przez 9 osób. 10) Nazwa (firma) subemitentów: Spółka nie zawierała umów o subemisję. 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 50 PLN 12) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Spółka nie poniosła kosztów, które zostałyby zaliczone do kosztów emisji, w tym kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu emisyjnego czy promocji oferty. 13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Nie dotyczy. 14) Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: Akcje zwykłe na okaziciela serii S zostały objęte za wkłady pieniężne.

Inne komunikaty