Trwa ładowanie...
Notowania
ALTUSTFI: strona spółki
25.08.2022, 19:40

ALI Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2022 r.

Zarząd ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „ALTUS”) podaje do publicznej wiadomości wybrane szacunkowe wyniki finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej ALTUS SA za I półrocze 2022 r., tj. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
I. Szacunkowe wyniki jednostkowe Spółki: a) szacunkowy przychód ze sprzedaży ALTUS wyniósł 0 tys. zł., i była taki sam jak w I półroczu 2021 r., b) szacunkowe koszty działalności operacyjnej ALTUS wyniosły 479 tys. zł., wobec: 289 tys. zł w I półroczu 2021 r., co stanowi wzrost o 65,74 % c) szacunkowy wynik netto na sprzedaży ALTUS wyniósł minus 479 tys. zł., wobec minus 281 tys. zł w I półroczu 2021 r. d) szacunkowy wynik netto ALTUS wyniósł minus 409 tys. zł., wobec: minus 599 tys. zł w I półroczu 2021 r.. II. Szacunkowe wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej ALTUS SA: a) szacunkowy przychód ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ALTUS SA wyniósł 21.357 tys. zł., wobec: 30.139 tys. zł., w I półroczu 2021 r., co stanowi spadek o 29,14% b) szacunkowe koszty działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej ALTUS SA wyniosły 16.535 tys. zł., wobec: 22.866 tys. zł., w I półroczu 2021 r., co stanowi spadek o 27,69% c) szacunkowy wynik netto na sprzedaży Grupy Kapitałowej SA wyniósł 4.822 tys. zł, wobec: 7.273 tys. zł., w I półroczu 2021 r., co stanowi spadek o 33,70 % d) szacunkowy wynik netto Grupy Kapitałowej ALTUS SA wyniósł 1.611 tys. zł, wobec: 5.340 tys. zł., w I półroczu 2021 r., co stanowi spadek o 69,83% Na powyższe dane finansowe wpływ miały wahania cen instrumentów finansowych będących składnikiem lokat poszczególnych funduszy zarządzanych przez Grupę, które kształtowały poziom aktywów funduszy inwestycyjnych od których Grupa uzyskuje przychody z tytułu opłaty za zarządzanie. Spowodowane to było utrzymującą się nadal pandemią koronawirusa COVID-19. W efekcie końcowym wpłynęło to na wyniki finansowe całej Grupy Kapitałowej. Końcówka lutego 2022 roku przyniosła kolejne znaczące ryzyko dla globalnej gospodarki – inwazja Rosji na tereny Ukrainy przyniosła wysoką zmienność na rynku finansowym. Nie bez znaczenia na wyniki całej Grupy Kapitałowej ma wysoka i nadal rosnąca inflacja. Na osiągane wyniki wpływ miało również obniżenie maksymalnej stawki opłaty stałej za zarządzanie do 2% od 1 stycznia 2022 roku na funduszach otwartych. Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresów porównywalnych, odnotowane w zakresie skonsolidowanych oraz jednostkowych wyników finansowych.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-03-02
ALI Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
1,92
0,00
2023-01-31
ALI Informacja o terminach przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 2023
1,89
-1,06
2022-12-21
ALI Rejestracja przez Krajowy Rejestr Sądowy połączenia z podmiotem zależnym Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego podmiotu zależnego Spółki. Nabycie akcji własnych przez podmiot zależny Spółki w celu ich następczego umorzenia.
1,38
+0,36
2022-11-16
ALI Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na wydane przez Komisje Nadzoru Finansowego decyzje w zakresie nałożenia na Spółkę kar pieniężnych i sankcji administracyjnej w postaci cofnięcia Spółce zezwolenia na wykonywanie działalności określonej w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
1,26
+4,35
2022-11-16
ALI Uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację
1,26
+4,35
2022-11-10
ALI QS 3/2022: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
1,27
+4,31
2022-10-18
ALI Doręczenie decyzji KNF w sprawie wniosku Altus S.A. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 lutego 2020 r.
1,38
0,00
2022-10-10
ALI Zawarcie Umowy Inwestycyjnej przez podmioty zależne.
1,27
0,00
2022-10-10
ALI Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu istotnych negocjacji przez podmiot zależny.
1,27
0,00
2022-08-30
ALI PS /: formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
1,29
+7,75